Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden VCS AUTOMATISERING BV

voor de aanbieding, verkoop en levering van hard- en software, advisering- en ICT dienstverlening van VCS Automatisering bv gevestigd te Zwijndrecht. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 23065366.

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Deze Algemene voorwaarden, zijn telkens van toepassing op de met VCS gesloten contracten, op de door VCS gedane aanbiedingen en op alle adviseringswerkzaamheden van VCS.

1.2. Binnen het kader van deze algemene voorwaarden wordt de contractspartij van VCS of de partij aan wie zij een aanbieding heeft gedaan, steeds aangeduid als de koper.

1.3. Afwijking van deze algemene voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden. Indien een afwijking door VCS wordt geaccepteerd geldt deze alleen voor het contract waarop de bedongen afwijking betrekking heeft en niet voor toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1. De door VCS gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 weken.

2.2. Een contract met VCS komt tot stand op het moment dat VCS de door de koper aanvaarde aanbieding bevestigt of (een begin van) feitelijke uitvoering aan het contract heeft gegeven.

Artikel 3. Prijs

3.1. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., andere belastingen, rechten of importheffingen die voor de levering of prestatie mochten worden geheven of ingevoerd, kosten van transport en verzekering, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

3.2. Indien na het sluiten van een contract een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaat, is VCS gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook al geschiedt de

3.3. Het in het voorgaande lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van producten die ten gevolge van een wijziging van de valutakoers duurder zijn geworden.

3.4. Bij verhoging van de overeengekomen prijs ingevolge de leden 2 en/of 3 van dit artikel met meer dan 15% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs heeft de koper het recht om het contract zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levertijd

4.1. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van het contract geldende werkomstandigheden en op de veronderstelling van tijdige levering van de voor het uitvoeren van het contract benodigde materialen, zaken en gegevens.

4.2. De levertijd wordt door VCS zo nauwkeurig mogelijk opgegeven; zij is echter niet bindend.

4.3. De levertijd gaat in op het moment dat VCS de door de koper aanvaarde aanbieding heeft bevestigd of een begin met de uitvoering van het contract door VCS is gemaakt.

4.4. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van de omstandigheden, bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt de levertijd met een zodanige periode verlengd, als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.

4.5. Indien de koper in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalings- en of afnameverplichting, voortvloeiende uit enig met VCS gesloten contract, zal tenminste de levertijd voor de duur daarvan worden geschorst, onverminderd de andere rechten van VCS.

4.6. De zaken worden verondersteld te zijn geleverd op het moment dat zij voor verzending, voor afhalen of voor installatie op een daartoe door VCS aangewezen plaats gereed zijn en de koper daarover is ingelicht.

4.7. Overschrijding van de levertijd tot een termijn van 31 dagen nadat de koper VCS na het verstrijken van de opgegeven levertermijn schriftelijk tot levering heeft gesommeerd geeft de koper niet het recht op opschorting of niet-nakoming van enige verbintenis ten aanzien van VCS, noch op enige schadevergoeding.

4.8. Overschrijding van de levertijd met een termijn van 31 dagen of meer nadat de koper VCS schriftelijk tot levering heeft gesommeerd, geeft de koper uitsluitend het recht het contract te ontbinden door dit schriftelijk aan VCS mede te delen. In dat geval is VCS geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 5. Levering

5.1. Levering vindt plaats af-kantoor van VCS of vanaf een door VCS daartoe aangewezen plaats door de schriftelijke mededeling van VCS dat de zaken gereed liggen, of indien dat uitdrukkelijk is overeengekomen, door feitelijk afgifte of door installatie ten kantore van de koper. Op verzoek van de koper wordt elders dan ten kantore van VCS afgeleverd conform de bepalingen van artikel 7.

5.2. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, heeft VCS de keuze dit deel af te leveren dan wel te wachten met de levering tot de gehele bestelling gereed is, tenzij de koper verzoekt om een levering van de gedeeltelijke bestelling.

5.3. Facturen betrekking hebbende op een gedeeltelijke levering, dienen door de koper te worden voldaan binnen de in artikel 9 genoemde betalingstermijn.

5.4. De koper zorgt ervoor dat de medewerkers van VCS, indien zij ten kantore van de koper software dienen te installeren of andere werkzaamheden dienen te verrichten, hun werkzaamheden ongestoord kunnen uitoefenen.

Artikel 6. Afmetingen, maten, kleuren etc.

6.1. Ten aanzien van afmetingen, maten, samenstellingen, kleuren en eigenschappen van de door geleverde zaken, behoudt VCS zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste producenten gebruikelijk toleranties voor.

6.2. Voor zover VCS bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van gegevens die door de koper werden verstrekt, staat de koper in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.

Artikel 7. Risico, verpakking en vervoer

7.1. Het risico m.b.t. schade aan of tenietgaan van de door de koper bestelde zaken gaat over op de koper op het moment van levering conform de bepalingen van artikel 5 lid 1.

7.2. Het risico van schade of tenietgaan ten tijde of ten gevolge van tijdelijke opslag en/of bewaring doordat de koper de zaken niet afhaalt of in ontvangst neemt is voor rekening van de koper.

7.3. Vervoer en verzending van het product vindt plaats op verzoek van de koper en, ingevolge lid 1 van dit artikel, voor rekening en risico van de koper tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.4. VCS zal zendingen op verzoek van de koper voor diens rekening verzekeren.

7.5. Aanspraken wegens transportschade zullen door de ontvanger schriftelijk bij de vervoerder geldend worden gemaakt. Daarom adviseert VCS om een als beschadigd herkenbare zending alleen onder schriftelijk voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding tegen de vervoerder in ontvangst te nemen.

7.6. VCS is vrij in de keuze van het transportmiddel, in de keuze van de route en in de keuze van het verpakkingsmateriaal.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1. De eigendom van het uit hoofde van het contract geleverde gaat eerst op de koper over, nadat de vorderingen van VCS op de koper ter zake van door VCS aan hem krachtens contract geleverde zaken of prestaties, integraal en met inbegrip van rente en kosten zijn voldaan.

8.2. VCS is ten allen tijde bevoegd om haar eigendommen tot zich te nemen, in het bijzonder indien de koper niet tijdig betaalt, dan wel vermoedelijk niet in staat of bereid is om te betalen. De koper verleent VCS hiervoor reeds zijn toestemming. Ingeval van terugname crediteert VCS aan de koper de inkoopwaarde, onder aftrek van het bedrag dat de waardedaling van de zaak aangeeft. Het verschil met het oorspronkelijke factuurbedrag moet onverwijld door de koper worden betaald.

8.3. De koper zal zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust voldoende tegen brand, beschadiging en diefstal verzekeren. Zijn aanspraken ter zake draagt hij op eerste verzoek aan VCS over.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling van de verschuldigde prijs vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij betaling schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. Indien de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum nog niet is voldaan, is de koper van rechtswege in verzuim en wordt het in rekening gebrachte bedrag (inclusief B.T.W.) vanaf de 31e dag automatisch verhoogd met een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand.

9.3. Schuldvergelijking is niet toegestaan.

9.4. VCS heeft steeds het recht om te verlangen dat door de koper op voor VCS aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de prijs. Niet voldoening aan een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van VCS geeft VCS het recht om de prijs onmiddellijk en geheel op te eisen, dan wel het contract bij brief op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst. In dat geval behoudt VCS het recht op schadevergoeding.

9.5. Indien korting is overeengekomen vervalt de korting van rechtswege op de dag dat de betalingstermijn, die m.b.t. de korting is overeengekomen, is verstreken en het verschuldigde bedrag niet(geheel) is betaald.

Artikel 10. Eigendoms- en auteursrecht

10.1. Door VCS vervaardigde en geleverde programmatuur blijft haar eigendom. Op van derden betrokken programmatuur blijven eigendoms-- en auteursrechten van derden rusten, doch de door VCS daarop aangebrachte wijzigingen vallen onder het auteursrecht van VCS.

10.2. De koper zal nimmer enige rechten kunnen doen gelden met betrekking tot door VCS en derden vervaardigde programmatuur en instructies. De koper heeft uitsluitend een recht tot gebruik van de programmatuur. De programmatuur mag uitsluitend door de koper gebruikt worden. Zonder toestemming van VCS is gebruik van programmatuur door derden verboden.

Artikel 11. Klachten, garantie en reclamatie

11.1. Tenzij door de koper uitdrukkelijk en schriftelijk bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door VCS schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.

11.2. De koper zal het geleverde na aflevering en/of installatie keuren en klachten terstond na constatering schriftelijk aan VCS melden. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de garantie en de aansprakelijkheid voor ondeugdelijke nakoming van het contract door VCS als volgt:

a) Voor alle zaken of materialen die VCS op haar beurt geheel of gedeeltelijk van derden heeft betrokken, geldt de eventuele garantie die deze derde ten aanzien van het geheel of het gedeelte schriftelijk aan VCS heeft gegeven en feitelijk aan VCS geeft.

b) Reclamaties met betrekking tot foutieve leveringen en andere direct zichtbare gebreken kunnen slechts in behandeling worden genomen indien zij onverwijld na ontdekking, in elk geval uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de zaken, schriftelijk onder insturing van de pakbon geldend zijn gemaakt.

c) VCS garandeert dat geleverde software behoorlijk functioneert. Klachten zullen gedurende 6 weken nalevering of installatie kosteloos worden verholpen. Klachten wegens het niet behoorlijk functioneren van geleverde software zullen bij VCS worden ingediend per fax of per brief, waarbij, indien mogelijk, een schermprint van de foutmelding wordt bijgesloten. De geleverde software wordt gedurende een periode van 6 maanden na levering of installatie door VCS up to date gehouden.

d) Indien een onderhoudscontract is afgesloten, worden de zaken, waarop dat contract betrekking heeft, gedurende de contractperiode door VCS onderhouden.

11.3. VCS is slechts tot garantie gehouden jegens de koper. De koper zal de betreffende zaak ter beschikking van VCS houden.

11.4. Indien een klacht terecht is, heeft VCS het recht alsnog binnen een redelijke termijn na te komen door middel van herstel van het gebrek of vervanging van het defecte deel of het geheel. Daarnaast is VCS bevoegd de geleverde zaak terug te nemen tegen creditering of teruggave van het in rekening gebrachte geldbedrag. Schadevergoeding zal VCS niet verschuldigd zijn.

11.5. Bij klachten over het functioneren van door VCS geleverde software dient de koper, indien de hardware niet door VCS is geleverd, aan te tonen dat de hardware aan de door VCS opgegeven specificaties voldoet en goed functioneert. VCS heeft het recht het behoorlijk functioneren van geleverde software eventueel op eigen hardware aan te tonen.

11.6. Retourzending ten behoeve van vervanging of restitutie van/creditering voor de betaalde prijs vindt plaats voor rekening en risico van de koper en steeds na overleg met VCS.

11.7. De garantietermijn voor het product wordt door herstel of levering van vervangingsonderdelen niet vernieuwd of verlengd.

11.8. Indien VCS ter voldoening aan een garantieplicht onderdelen vervangt, worden deze vervangen onderdelen haar eigendom.

11.9. De garantie op grond van dit artikel komt te vervallen, indien - anders dan in noodgevallen zonder voorafgaande toestemming van VCS herstel of andere werkzaamheden aan het geleverde zijn verricht.

11.10. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de gesloten of een daarmee samenhangend contract voort vloeit, is VCS met betrekking tot geen van haar contracten met hem tot enige garantie gehouden.

11.11. De koper kan voor storingsrisico's van soft- en hardware, die niet onder deze garantiebepalingen vallen, een onderhoudscontract met VCS afsluiten.

11.12. VCS zal haar garantie- en service verplichtingen in het kader van deze overeenkomst aan derden kunnen uitbesteden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van VCS uit hoofde van het gesloten contract is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 11 (garantie) omschreven verplichtingen; elke vordering tot schadevergoeding, direct of indirect, is uitgesloten tenzij sprake is van opzet of grove schuld van VCS.

12.2. Onder de uitsluiting als bedoeld in het voorgaande lid wordt mede verstaan de aansprakelijkheid voor kosten, schade en interesten, ontstaan als direct of indirect gevolg van schending en octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de koper verstrekte gegevens; handelen of nalaten van haar ondergeschikten of anderen, door of namens VCS bij de uitvoering van het contract tewerk gesteld; overschrijding van de levertijd; overmacht; adviezen; het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen; het niet (behoorlijk) functioneren van het geleverde.

12.3. De koper zal steeds zorgen voor back-ups van gegevens. VCS is niet aansprakelijk voor schade bij de koper of bij derden ten gevolge van het verdwijnen of veranderen van gegevens.

12.4. De koper zal zijn schade in overleg met VCS zo veel mogelijk trachten te beperken.

12.5. In elk geval is een eventuele schadevergoedingsplicht en VCS begrensd tot de schade die als mogelijk gevolg van de ter vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met een maximum van het bedrag dat de koper aan VCS in het kader van het contract heeft betaald.

Artikel 13. Overmacht

13 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de VCS onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van het contract te voorzien - die nakoming van VCS van het contract tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet begrepen, oorlog, staat van beleg, oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportproblemen, brand, epidemieën, quarantaine, weersomstandigheden, ernstige storingen in het bedrijf van VCS, alsmede onvolledig, niet tijdig of niet nakomen van haar toeleveranciers en alle belemmeringen, veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1. Ingeval van verhindering tot nakoming door VCS van het contract ten gevolge van overmacht is VCS gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een daartoe strekkende brief.

14.2. Na ontbinding, bedoeld in het vorige lid, is de koper gehouden tot betaling van het evenredig verschuldigde en het tot zich nemen van de zaken, waarop het contract nog betrekking heeft, bij gebreke waarvan VCS bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de koper te doen opslaan.

14.3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit het met VCS gesloten contract of uit een daarmee samenhangend contract voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de koper in staat of bereid is aan zijn contractuele verplichting jegens VCS te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging en liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft VCS het recht om zonder ingebrekestelling haar verplichting uit hoofde van het gesloten contract op te schorten en/of de koopprijs geheel en onmiddellijk op te eisen en/of zonder rechterlijke tussenkomst dit contract door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat VCS tot enigerlei schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de andere echten van VCS.

Artikel 15. Concurrentie

De koper zal geen personeel van VCS in dienst nemen binnen een periode van een jaar nadat de laatste opdracht tussen de koper en VCS is geëindigd. De koper zal evenmin tijdens of gedurende een periode van een jaar na de laatste opdracht zaken of diensten (waaronder mede is begrepen branche-vreemde software) rechtstreeks van personeel van VCS betrekken.  

Artikel 16. Kosten

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die VCS maakt ter uitvoering van het contract en de algemene voorwaarden, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. Alle kosten zullen worden berekend aan de hand van het uurtarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een contract, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of die ontstaan naar aanleiding van contracten, die een uitvloeisel zijn van zodanig contract, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde-rechter in het arrondissement Dordrecht tenzij een Kantonrechter elders bevoegd is van het geschil kennis te nemen. 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op alle contracten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, is het Nederlands recht toepasselijk. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.